در کنارت خواهم ماند روی پلی ایستاده ام و در تاریکی انتظار می کشم فکر می کردم تا به حال به این جا رسیده ای اما در اینجا چیزی جز بارش باران نمی بینم حتی جای پایی هم بر روی زمین نیست و صدایی نیز به گوش نمی رسد در جستحوی پناهگاهی یا چهره ای هستم تا مرا یاری دهد آیا آشنایی هم وجود دارد ؟

/ 0 نظر / 9 بازدید